Skip to main content

Zorg

De leerlingen van Oost ter Hout hebben een 'Pro-beschikking'. Speciale zorg voor deze leerlingen is noodzakelijk om hen optimaal te laten functioneren en om de doelstellingen van het praktijkonderwijs te kunnen verwezenlijken.

De mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Contacten met de ouder(s) / verzorgers(s) van de leerling worden door de mentor onderhouden. In het eerste leerjaar gaat de mentor op huisbezoek om nader kennis te maken en om de thuissituatie te leren kennen.

Het zorgadviesteam (ZAT)

Voor leerlingen die dringend extra zorg of begeleiding nodig hebben, bestaat het zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de schoolpsycholoog, de schoolarts, de zorgcoördinatoren, de leerplichtambtenaar, CJG, de wijkagent, stichting MEE en de directeur. Ieder zes weken is er overleg. Het zorgadviesteam bekijkt per leerling welke zorg er geboden moet worden bij specifieke hulpvragen. Soms is inschakeling van andere deskundigen noodzakelijk. De ouder(s) / verzorger(s) worden van tevoren op de hoogte gebracht.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg die aan de leerlingen geboden wordt. De zorgcoördinator voert regelmatig overleg met de mentoren en het zorgadviesteam en bewaakt de uitvoering van de gemaakte afspraken.

De schoolarts

Elke leerling wordt door de schoolarst onderzocht. Gegevens die van belang zijn voor de begeleiding van de leerlingen worden opgenomen in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).